+48 607 706 603
info@rewosport.pl

Uphill MTB Stożek: regulamin

 1. NAZWA ZAWODÓW
  1. Uphill MTB Stożek (zwane dalej „zawodami”)
 2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW
  1. 17.10.2021
  2. Wisła Łabajów
 3. ORGANIZATORZY
  1. Rewocamp Olga Rensz, 43-400 Cieszyn, ul. Hażlaska 18/4, właściciel marki RewoSport
 4. PARTNER TYTULARNY
  1. Bike Park / Ośrodek Narciarski STOŻEK
 5. KOMITET ORGANIZACYJNY
  1. Wojciech Rensz – Dyrektor Zawodów – Rewocamp / Rewosport (tel. 603 920 402)
 6. KLASA ZAWODÓW
  1. Zawody w kolarstwie górskim – jazda indywidualna na czas pod górę – z podziałem na kategorie.
  2. Zawody zaliczane do klasyfikacji Akadmickich Mistrzostw Śląska
  3. Zawody są umieszczone w Kalendarzu Zawodów Polskiego Związku Kolarskiego.
 7. CEL ZAWODÓW
  1. Popularyzacja kolarstwa górskiego,
  2. Popularyzacja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego,
  3. Popularyzacja ośrodka Stożek jako miejsca całorocznego aktywnego wypoczynku,
  4. Popularyzacja terenów rekreacyjnych na terenie Miasta Wisła i Nadleśnictwa Wisła
 8. BIURO ZAWODÓW
  1. Biuro zawodów zostanie zorganizowane w barze przy dolnej stacji kolei linowej Ośrodka Narciarskiego STOŻEK – Wisła, ul. Zjazdowa 11 przy Karczmie przy szlaku – Wisła, ul. Głęboka 1 (miejsce startu)
  2. Biuro będzie czynne dnia 17.10.2021 w godzinach 09:00 – 10:30
  3. Wstęp do biura zawodów tylko dla osób startujących, z zasłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
 9. UCZESTNICTWO
  1. Uczestnikiem nazywamy osobę która potwierdziła swój udział w Zawodach podpisując Regulamin oraz Oświadczenie w biurze zawodów, dokonała opłaty startowej
  2. Uczestnik posiadający licencję kolarską zobowiązany jest do jej okazania w biurze zawodów podczas rejestracji.
 10. OPŁATA STARTOWA
  1. Opłata startowa płatna:
   1. w terminie do 16.10.2021 do godziny 22:00 w wysokości 60,00 zł od osoby w formie przelewu na konto bankowe organizatora. Nr rachunku bankowego: 37 1050 1083 1000 0097 3216 4422
   2. dnia 17.10.2021 (dzień zawodów) w biurze zawodów w wysokości 70,00 zł od osoby – płatność kartą płatniczą lub gotówką
  2. W przypadku nie stawienia się na starcie uczestnika, jak również nie ukończenia biegu przez uczestnika opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 11. ZASADY ROZGRYWANIA
  1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Kolarskiej (UCI) i Polskiego Związku Kolarskiego (PZKol).
  2. Zawody zostaną przeprowadzone na oznakowanej trasie w terenie o długości 3700 metrów przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym.
  3. Podczas zawodów zostanie użyty system elektronicznego pomiaru czasu oparty o fotokomórki.
  4. Zawodnicy startują co 1 minutę – na komendę sędziego startu, w kolejności numerów startowych, wg harmonogramu czasowego podawanego podczas rejestracji w biurze zawodów.
  5. Zawodnik który nie stawi się na starcie o określonej godzinie, ma prawo startu po wystartowaniu wszystkich zawodników.
  6. Czas liczony jest indywidualnie dla każdego zawodnika od przecięcia linii startu do przecięcia linii mety.
  7. Zwycięzcą w danej kategorii zostanie osoba, która w najkrótszym czasie pokona wyznaczoną trasę.
  8. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej trasy.
  9. W przypadku opuszczenia przez zawodnika wyznaczonej trasy, zobowiązany jest on do powrotu na trasę w miejscu jej wcześniejszego opuszczenia.
  10. Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu, również od innych zawodników.
  11. Zawodnik wolniejszy nie może utrudniać wyprzedzania zawodnikowi szybszemu.
  12. Zawodnicy powinni szanować zieleń, unikać zanieczyszczenia terenu i pozostawiania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 12. KLASYFIKACJA
  1. Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w następujących kategoriach wg roku urodzenia zawodnika:
   1. open kobiety (bez względu na rok urodzenia)
   2. open mężczyźni (bez względu na rok urodzenia)
   3. Elita K – kobiety posiadające licencję zawodnika kategorii Elite lub U23, bez względu na rok urodzenia. Zawodniczki tej kategorii nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.
   4. Elita M – mężczyźni posiadający licencję zawodnika kategorii Elite lub U23, bez względu na rok urodzenia. Zawodnicy tej kategorii nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.
   5. K1 – kobiety w wieku 39 lat i mniej (urodzone w latach 1982 i później)
   6. K2 – kobiety w wieku 40 lat i więcej (urodzone w latach 1981 i wcześniej)
   7. M2 – mężczyźni w wieku 29 lat i mniej (urodzeni w latach 1992 i młodsi)
   8. M3 – mężczyźni w wieku 30 – 39 lat (urodzeni w latach 1982- 1991)
   9. M4 – mężczyźni w wieku 40 – 49 lat (urodzeni w latach 1972 – 1981)
   10. M5 – mężczyźni w wieku 50 – 59 lat (urodzeni w latach 1962 – 1971)
   11. M6 – mężczyźni w wieku 60 lat i więcej (urodzeni w latach 1961 i wcześniej)
   12. AZS kobiety – kobiety posiadające aktualną legitymację studencką i legitymacją AZS)
   13. AZS mężczyźni – mężczyźni posiadający aktualną legitymację studencką i legitymacją AZS)
   14. Najszybsza Wiślanka – kobieta zamieszkała na terenie Miasta Wisła
   15. Najszybszy Wiślanin – mężczyzna zamieszkały na terenie Miasta Wisła
 13. NAGRODY
  1. Zwycięzcy otrzymają puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
  2. Zawodnicy zajmujący II i III miejsce otrzymają puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
 14. PROGRAM ZAWODÓW
 1. Harmonogram czasowy 17.10.2021 (niedziela)
  09:00 – 10:30 – biuro zawodów (przy „Karczmie przy szlaku” w Wiśle Łabajów, ul. Głęboka 1)
  11:30 – start pierwszego zawodnika (przy „Karczmie przy szlaku” w Wiśle Łabajów, ul. Głęboka 1)
  14:00 – dekoracja zawodników (przy dolnej stacji kolei linowej Stożek)
 2. Z powodu zdarzeń losowych, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zawodów.
 1. OBOWIĄZKI, PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKA
  1. Uczestnik podpisując Regulamin akceptuje jego postanowienia.
  2. Uczestnik ma obowiązek:
   1. używania w czasie jazdy po trasie zawodów sztywnego kasku rowerowego
   2. używanie sprawnego roweru górskiego, wyposażonego m.in. w dwa hamulce
   3. stosowania się do poleceń Organizatora, Komisji Sędziowskiej oraz osób dbających o porządek na trasie
   4. umieszczenie podczas treningów i zawodów z przodu kierownicy, w widoczny sposób numeru startowego otrzymanego w biurze zawodów
   5. stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego gromadzenia się, zachowania dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa w związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID-19
  3. Każdy Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność ta jest brana przez rodziców lub prawnych opiekunów (w tym wypadku osoba niepełnoletnia musi przekazać Organizatorowi oświadczenie zezwalające na udział w zawodach, podpisane przez rodziców lub opiekuna prawnego)
  4. Przystępując do zawodów, Uczestnik oświadcza o swojej pełnej sprawności fizycznoumysłowej i braku jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach.
  5. Przystępując do zawodów, Uczestnik oświadcza, że nie przebywa na kwarantannie w związku z jakąkolwiek choroba zakaźną, w tym COVID-19, oraz, że w ciągu ostatnich 14 dni nie był chory na jakąkolwiek chorobę zakaźną, w tym COVID-19, oraz, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą chorą na jakąkolwiek chorobę zakaźną, w tym COVID-19 lub przebywająca na kwarantannie w związku z jakąkolwiek choroba zakaźną, w tym COVID-19.
  6. Organizator nie odpowiada za kradzieże lub uszkodzenia odzieży, sprzętu i akcesoriów podczas trwania zawodów jak i w czasie dojazdu i powrotu na zawody.
  7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NNW.
 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych w celu przeprowadzenia zawodów jest firma Rewocamp Olga Rensz, 43-400 Cieszyn, ul. Hażlaska 18/4.
  2. Dane osobowe Uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród, ogłoszenia i opublikowania wyników.
  3. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
  4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  6. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. w odniesieniu do wizerunku Uczestnika.
  7. Uczestnikom przysługują prawa do:
   1. dostępu do danych,
   2. sprostowania danych,
   3. usunięcia danych,
   4. ograniczenia przetwarzania danych,
   5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
   6. przenoszenia danych,
  8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
  9. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 15 niniejszego Regulaminu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z miejscowością i nazwą drużyny, który reprezentuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z rokiem urodzenia, nazwą drużyny i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.
  10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
  11. Uczestnik poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie udziału w zawodach wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w postaci zdjęć oraz filmów w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z organizowanymi zawodami. Zgoda obejmuje w szczególności obrót egzemplarzami drukowanych materiałów promocyjnych, informacyjnych, na których utrwalono wizerunek Uczestnika oraz publikowanie i rozpowszechnianie tego wizerunku w formie elektronicznej, w tym udostępnienie na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Organizatora.
 3. DEKLARACJA UCZESTNIKA
  1. Przystępując do startu w zawodach Uczestnik akceptuje następującą klauzulę: „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji Uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie można wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków Regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.”
 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA ORGANIZATORA
  1. Organizator nie odpowiada za wszelkie kontuzje, uszczerbki na zdrowiu wynikłe podczas samych zawodów lub będące następstwem obrażeń odniesionych podczas zawodów
  2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie zawodów przez Uczestników.
  3. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe podczas zawodów.
  4. Organizator ma prawo do przeprowadzenie badań wśród Uczestników na obecność w organizmie alkoholu i innych środków odurzających. W przypadku wykrycia jakichkolwiek substancji odurzających, Uczestnik automatycznie jest usuwany z listy startowej przez Organizatora
 5. DZIAŁANIA ZABRONIONE I KARY
  1. Celem Organizatora jest zorganizowanie zawodów na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
  2. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co Uczestnik imprezy powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Sędziego Głównego po porozumieniu z Organizatorem jest najważniejsze.
  3. Najważniejszą zasadą przyświecającą zawodom jest zasada fair-play. Dlatego organizator zobowiązuje Uczestników do:
   1. Przestrzegania zasad kultury osobistej
   2. Okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika
   3. Łagodzenia konfliktów
   4. Przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych
   5. Zakazu spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych na teren imprezy
   6. Zakazu niszczenia sprzętu, infrastruktury
  4. W razie nieprzestrzegania regulaminu, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji Uczestnika z uczestnictwa w zawodach
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizatorzy zawodów rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na zawodach.
  2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.
  3. W kwestiach spornych Organizator pozostawia sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych nie pozwalających na przeprowadzenie zawodów, innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.